Regulamin Sklepu Internetowego PETBOX

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.petbox.pl, w tym dokonywania subskrypcji Usługi Abonamentowej PETBOX dla Twojego psa lub kota na www.petbox.pl.

I. Definicje

1. KC – kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.),

2. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący u Sprzedawcy zakupu Produktu, w tym subskrypcji Usługi Abonamentowej PETBOX, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, na zasadach określonych w Regulaminie,

3. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu Produktu, w tym subskrypcji Usługi Abonamentowej PETBOX na zasadach określonych w Regulaminie,

4. Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym i której dotyczy umowa sprzedaży, w tym Usługa Abonamentowa PETBOX,

5. Regulamin – niniejszy regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), określający rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

6. Sklep Internetowy – serwis internetowy (sklep) prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.petbox.pl, tj. system teleinformatyczny (zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego) za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć dokonać zakupu, w tym subskrypcji,

7. Sprzedawca – PETBOX Tomasz Mysłek z siedzibą w Częstochowie (42-224), przy ul. Św. Brata Alberta 54, wpisany do CEIDG, NIP: 573-25-29-978, REGON: 368668974, tel. +48 502 994 360, e-mail: biuro@petbox.pl,

8. Usługa Abonamentowa PETBOX – cykliczna usługa polegającej na dostarczaniu spersonalizowanej paczki z częstotliwością wybraną przez Kupującego – 2, 4, 6 lub 8 tygodni, z oryginalnie zapakowaną karmą oraz produktem wybranym przez Sprzedającego na z góry określony okres: 1 przesyłki, 3 przesyłki, 6 przesyłek lub 12 przesyłek, której koszt dostawy wliczony jest w cenę, zawierająca:

a) wybraną przez Kupującego karmę dla psa lub kota w oryginalnym opakowaniu

b) wysokiej jakości przysmak dla psa/kota lub kosmetyk pielęgnacyjny lub jakościową zabawkę dla psa lub kota lub żwirek dla kota lub inny produkt wybrany przez Sprzedającego

W ramach Usługi Abonamentowej Kupujący ma do wyboru dwie metody płatności, które zostały opisane w punkcie IV Płatności, dostawa.

9. UDO –  ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.),

10. UPK – ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 827 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683),

11. UŚUDE – ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu art. 535 ustawy KC, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

13. RODO –  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

II. Postanowienia ogólne

1.Wymagania sprzętowe:

a) staramy się, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników przy użyciu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych,

b) minimalne wymagania techniczne umożliwiające płynne korzystanie z portalu to przeglądarka internetowa w wersjach co najmniej Internet Explorer 8, Chrome 16, Firefox 10, Opera 11, Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024×768 pixeli.

2. Sklep Internetowy dostarcza Produkty, nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, na terytorium Polski.

3. Produkty oznaczone jako “Promocja” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

4. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

5. Kupujący nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

III. Składanie zamówień i zawarcie umowy

1.Zamówienia są przyjmowane przez Sklep Internetowy, telefonicznie pod numerem telefonu +48 502 994 360, za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@petbox.pl) oraz osobiście w siedzibie PETBOX w Częstochowie, przy ul. Św. Brata Alberta 54.

2. Zamówienia składane poprzez Sklep Internetowy oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej można składać 24 h / 7 dni w tygodniu przez cały rok, z wyjątkiem przerw technicznych niezbędnych do aktualizacji Sklepu Internetowego lub niezależnych od Sprzedawcy wynikających z działania siły wyższej.

3. Zamówienia składane telefonicznie oraz w siedzibie PETBOX można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 18.00 oraz w soboty w godzinach 09.00 – 14.00.

4. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep Internetowy w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Hasło powinno składać się z co najmniej 12 znaków, z czego powinny wystąpić małe i duże litery, cyfra lub znak specjalny oraz być zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni. Kupujący ma w każdej chwili prawo i możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji i usunięcia danych.

5. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać, co najmniej, następujące czynności, w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne w Sklepie Internetowym:

a) dodanie do koszyka Produktu;

b) wybór rodzaju dostawy;

c) wybór rodzaju płatności;

d) wybór miejsca wydania Produktu;

e) zaakceptowanie Regulaminu i tym samym polityki prywatności;

f) złożenie w Sklepie Internetowym zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

6. W przypadku zamawiania subskrypcji Usługi Abonamentowej PETBOX Kupujący po naciśnięciu przycisku „Zamów PETBOX”:

a) dokonuje wyboru czy zamówienie dotyczy psa czy kota;

b) przekazuje informację na temat wieku i wagi zwierzaka;

c) wybiera producenta karmy;

d) wybiera karmę dla psa lub kota;

e) dodaje dodatkowe informacje, takie jak długość subskrypcji (ilość przesyłek) oraz częstotliwość otrzymywania przesyłki, które pozwolą na określenie ceny Usługi Abonamentowej PETBOX

f) Kupujący akceptuje Regulamin oraz politykę prywatności

g) po kliknięciu przycisku „Wysyłam prośbę o wycenę” pozostawia dobrowolnie dane lub zakłada konto w portalu, dzięki czemu otrzyma wiadomością email z ofertę zakupu PETBOX

h) w ciągu 24h otrzyma wiadomość email z wyceną PETBOX

i) jeśli prośba o wycenę została złożona w dni wolne od pracy sklepu czas wyceny może wydłużyć się do 48h

j) w wiadomości e-mail otrzyma on wycenę i będzie miał możliwość zapłaty za całość usługi z góry lub będzie mógł wybrać opcję płatności cyklicznej,

k) Kupujący podaje swoje dane niezbędne do realizacji zamówienia i płatności oraz naciska przycisk „Kupuję i płacę”.

7. Po podaniu przez Kupującego danych niezbędnych do realizacji zamówienia wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia zawierające informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) cen jednostkowych oraz łącznej ceny zamawianych Produktów oraz kosztów dostawy (jeśli obowiązuje, patrz „Dostawa”),wybranego sposobu i miejsca dostawy.

8. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i Płacę” Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.

9. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu oraz polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku “Kupuję i płacę”.

10. Zgodnie z art. 71 KC informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym, w tym m.in. opisy i ceny Produktów nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień). Wysłanie zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

11. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia i jest wyłącznie potwierdzeniem otrzymania zamówienia.

12. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego kolejnej (drugiej) wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia bądź informacji o otrzymaniu zapłaty za dokonane zamówienie.

13. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem. Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu jako integralnej części Umowy Sprzedaży, w każdym czasie za pośrednictwem zakładki: Regulamin, pobrać go i sporządzić jego wydruk.

14. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie istotnych postanowień Umowy Sprzedaży w celu uzyskania dostępu do tych informacji następuje poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail potwierdzenia zamówienia oraz specyfikacji.

IV. Płatności, dostawa

1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcy wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy.

2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy:

PETBOX Tomasz Mysłek

ul. św. Brata Alberta 54

42-224 Częstochowa

Nr rachunku bankowego: 59 1050 1142 1000 0097 2404 4087

b) płatności przelewem, BLIKiem, płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności tpay – www.tpay.com,

c) gotówką przy odbiorze osobistym, w Częstochowie, w siedzibie PETBOX, po uprzednim ustaleniu tego ze Sprzedającym

d) gotówką przy odbiorze w przypadku Usługi Abonamentowej PETBOX po wcześniejszym ustaleniu tego ze Sprzedawcą i wyborze cyklicznej metody płatności

e) gotówką przy odbiorze, czyli tzw forma “za pobraniem”

3. W przypadku wykupienia Usługi Abonamentowej PETBOX Kupujący ma możliwość płatności na dwa sposoby:

a) I metoda – płatność jednorazowa za całość zamówienia – w tym przypadku Kupujący otrzymuje największy rabat

b) II metoda – płatność cykliczna za zamówienie – w tym przypadku Kupujący zostanie poinformowany emailem oraz SMSem, 5 dni przed planowaną wysyłką o konieczności dokonania zapłaty poprzez wygenerowany link wysłany na adres email. Konsument może również w porozumieniu ze Sprzedawcą ustalić płatność przy odbiorze, wtedy zostanie on poinformowany emailem oraz smsem o nadaniu przesyłki.

4. Dostawa Produktów jest ograniczona do terenu Polski, a Produkty dostarczane są pod adres wskazany przez Kupującego, przesyłką kurierską lub pocztową, za pośrednictwem firm zrzeszonych przez furgonetka.pl lub zlapkuriera.pl. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do korzystania z innych firm kurierskich jak np Fedex.

5. Koszty dostawy:

a) koszt dostawy przy płatności przelewem wynosi 13,40 zł, natomiast koszt dostawy przy wyborze płatności “za pobraniem” to 14 zł.

b) w przypadku wykupienia Usługi Abonamentowej PETBOX dostawa jest darmowa,

c) przy jednorazowym zakupie Produktów w Sklepie Internetowym na łączną kwotę powyżej 99 zł dostawa jest darmowa.

6. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, kartą płatniczą następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy lub informacji o zarejestrowaniu płatności w systemie płatniczym.

7. Termin otrzymania zamówionych Produktów obejmuje czas sprowadzenia Produktu do Sklepu Internetowego (w przypadku jego chwilowego braku w Sklepie Internetowym), czas realizacji zamówienia i czas dostarczenia zamówionych Produktów. Jest to maksymalnie 5 dni roboczych od momentu opłacenia zamówienia. W przypadku braku Produktu, Kupujący zostanie o tym poinformowany i przedstawiony mu zostanie termin dostarczenia Produktu. Kupujący  może przystać na takie rozwiązanie lub może anulować zamówienie.

8. W przypadku zamówienia Usługi Abonamentowej PETBOX wysyłki paczek PETBOX dokonywane są na bieżąco, w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności na koncie lub zarejestrowania płatności w systemie tpay.

W przypadku Usługi Abonamentowej Kupujący zostanie poinformowany mailowo o nadaniu paczki PETBOX.

9. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 7 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.

10. W przypadku nieodebrania przesyłki kurierskiej przez Kupującego i zwrócenia jej do Sprzedającego, koszt dostawy ponosi Kupujący.

V. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Konsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 UPK prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 UPK.

2. Termin odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (poniżej). Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest zalecane, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży  lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres biuro@petbox.pl. Będziemy wdzięczni za podanie w tytule e-maila słowa: ”Odstąpienie”.

4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy Sprzedaży i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważana jest ona za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt niezniszczony i w oryginalnym opakowaniu Konsument musi odesłać na adres: PETBOX, św. Brata Alberta 54, 42-224 Częstochowa. Do zwracanego produktu, konsument musi dołączyć dowód zakupu.

7. Konsument odsyła Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres wskazany powyżej.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży, a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 UPK.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Konsumentowi zgodnie z art. 38 UPK nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest:

a) Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu (np.: karma, zabawka), którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

b) Produkt, który został zużyty w całości lub części (np.: szampon czy odżywka)

c) Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

13. W przypadku odstąpienia od trwającej umowy Usługi Abonamentowej PETBOX, gdzie Konsument wybrał jedną z dwóch metod płatności:

a) I metoda – Płatność jednorazowa z rabatem – zostanie zwrócony mu koszt za nieotrzymane przesyłki, pomniejszony o wysokość otrzymanego rabatu. Rezygnacja z Usługi Abonamentowej musi nastąpić 5 dni przed planowaną wysyłką.

b) II metoda – Płatność cykliczna – za odstąpienie od umowy uważa się brak dokonania zapłaty przez otrzymany link w wiadomości email do 2 dni przed planowaną wysyłką. W przypadku wyboru formy płatności przy odbiorze Konsument musi poinformować o rezygnacji z usługi 5 dni przed planowaną wysyłką. W przypadku nie odebrania (braku zapłaty) przesyłki od kuriera  w momencie jej dostarczenia oraz braku wcześniejszej rezygnacji z Usługi Abonamentowej PETBOX, Konsument ponosi koszt przesyłki oraz jej zwrotu i jest zobowiązany do jej uiszczenia na koncie Sprzedawcy u w ciągu 5 dni od daty nieodebrania przesyłki.

c) O przerwaniu usługi Konsument zostanie poinformowany emailem.

14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

VI. Reklamacje

1. Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili jej dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.

2. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, zniszczenia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Sklepu Internetowego w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych produktów.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w przepisach art. 556 – 576 KC za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Konsument na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. Przepisów o rękojmi nie stosuje się do sprzedaży Kupującemu, który nie jest Konsumentem.

4. Reklamacje należy kierować na adres mailowy biuro@petbox.pl. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni.

5. Sprzedawca nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 KC, natomiast przekazuje gwarancje udzielone przez producentów dla produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym lub informuje o takich gwarancjach.

6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego. Sprzedawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń typu spam, wirusy, ataki hakerskie, w szczególności poprzez kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich i przeciwdziałanie rozpowszechniania spamu.

7. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres do kontaktów wskazany w Regulaminie lub e-mailowo na adres biuro@petbox.pl.

VII. Dane osobowe

1. Administratorem baz danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących i przetwarzanych w związku z realizacją zamówień jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i na zasadach wskazane w Regulaminie i w polityce prywatności.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, zgodnie z RODO, UDO oraz UŚUDE.

4. Kupujący podając przy składaniu zamówienia lub prośby o wycenę PETBOX swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcy w celu realizacji złożonego zamówienia oraz przedstawiania oferty. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania ankiet dotyczących opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w Sklepie Internetowym oraz informacji marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji i usunięcia danych osobowych.

5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep Internetowy zostały opisane w zakładce polityka prywatności.

VIII. Spory

1. Konsumentowi służy prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów poprzez:

a) platformę ODR:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 

b) wystąpienie z wnioskiem do stałego polubownego sądu konsumenckiego o rozstrzygnięcie sporu z Umowy Sprzedaży (np.: Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Katowicach, oddział zamiejscowy w Częstochowie (dane kontaktowe: ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa, tel. 34 324 70 49, faks 34 324 70 59, e-mail: delegatura.czestochowa@katowice.wiih.gov.pl),

c) wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Sprzedawca informuje, że Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Częstochowie (dane kontaktowe: ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa, tel. 34 324 70 49, faks 34 324 70 59, e-mail: delegatura.czestochowa@katowice.wiih.gov.pl) jest właściwa dla Sprzedawcy ze względu na miejsce prowadzonej działalności gospodarczej. Aktualne dane kontaktowe wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

2. Wszelkie spory nie rozwiązane w trybie pozasądowym, podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne. W przypadku Umowy Sprzedaży zawartej z Konsumentem, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania Konsumenta.

IX. Postanowienia końcowe

1. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie rękojmi obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w szczególności UPK, UŚUDE, UDO, KC.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  • Adresat: PETBOX Tomasz Mysłek, ul. Św. Brata Alberta 54, 42-224 Częstochowa
  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rze-czy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rze-czy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data

(*) Niepotrzebne skreślić