Regulamin – Wygraj Sofę

REGULAMIN PETBOX z dnia 9 czerwca 2020

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu PETBOXPL jest Tomasz Mysłek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PETBOX Tomasz Mysłek, z siedzibą w Częstochowie, ul. Brata Alberta 54, 42-224 Częstochowa, NIP: 5732529978 (dalej „Organizator”).

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma PETBOX prowadząca działalność gospodarczą pod nazwa PETBOX Tomasz Mysłek, z siedzibą w Częstochowie, ul. Brata Alberta 54, 42-224 Częstochowa, NIP: 5732529978  (dalej „Fundator”).

3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook oraz Instagram, prowadzonym pod adresem www.facebook.com oraz www.instagram.com oraz właściwym im aplikacjom.

5. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook lub Instagram.

6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

9. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

II. Uczestnik konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”), przystępując do konkursu.

2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook oraz Instagram;

e) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub/i Instagram;

III. Nagrody dla Uczestników

Nagrodą (dalej: „Nagrody”) w konkursie jest Nowa Sofa dla psa/kota marki CAMON wymieniona w treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook oraz Instagram o wartości 389 zł brutto – aktualna cena sprzedaży w sklepie internetowym www.petbox.pl/sklep.

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu petboxpl oraz Instagram na profilu: www.instagram.com/petboxpl

2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu petboxpl.

3. Zasady konkursu są określone w poście na portalu Facebook i są niepodważalne.

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Zadaniem Uczestnika jest wysłanie zdjęcia (opublikowanie w komentarzu) na zadany w poście konkursowym temat, na portalu Facebook na profilu petboxpl.

2. Zdjęcie należy umieścić jako komentarz pod postem konkursowym w serwisie Facebook https://www.facebook.com/petboxpl/ lub otagować post hashtagami #petboxpl oraz #najlepszakarmadlapsaikota w serwisie Instagram

3. Każdy Uczestnik może wysłać/opublikować jedno zdjęcie. W przypadku jeśli uczestnik opublikuje więcej zdjęć, organizator będzie brał pod uwagę pierwsze w kolejności dodania.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/petboxpl/ , w serwisie Instagram lub na stronie internetowej petbox.pl.

5. Organizator dokona oceny zdjęć i ogłosi zwycięzcę na fanpage’u petboxpl pod adresem: https://www.facebook.com/petboxpl/

6. Wysłanie zdjęcia przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych w powyższych zapisach.

7. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/petboxpl/ , a także bezpośrednio u organizatora pod adresem: biuro@petbox.pl

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne wykonanie zadania opisanego w poście konkursowym oraz pkt. V Regulaminu.

Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w poście konkursowym lub osobnym poście na fanpage’u https://www.facebook.com/petboxpl/

3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin po ogłoszeniu wyników na fanpage`u https://www.facebook.com/petboxpl/ wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a) imię i nazwisko

b) adres korespondencyjny

c) numer telefonu

d) adres mailowy

4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa powyżej lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

5. Przyznana w konkursie nagroda może zostać odebrana osobiście w siedzibie firmy PETBOX w Częstochowie lub wysłana przesyłką kurierską do 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Fundatora informacji, o której mowa w pkt. V.

6. Nagroda zostaną wysłane pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika. Warunkiem odebrania nagrody jest przekazanie danych wymienionych w pkt 3 tego paragrafu oraz przekazanie kwoty pokrywającej koszt przesyłki (20zł) na wskazane przez Organizatora konto bankowe ING Bank. Organizator finalnie zdecyduje czy koszt ma pokryć uczestnik czy weźmie go na siebie.

7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

8. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator na podstawie własnej oceny.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagrody, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne lub nie pokryje on kosztów przesyłki.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka/Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook lub Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka lub Instagram;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka lub Instagram kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook lub Instagram w celu uniknięcia

weryfikacji wieku;

f) nie ukończyli 18 lat.

g) Organizator ma prawo zweryfikować wiek uczestnika

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

3. Dane Uczestników są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.

3. W momencie usunięcia danych z portalu Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: „biuro@petbox.pl” i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres z którego przyszło zgłoszenie lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

X. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.06.2020 r. do odwołania.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.petbox.pl

Kategorie: Bez kategorii

Zostaw odpowiedź